क्र.सं. स्था न ति‍थि‍ संयोजक अध्यजक्षता/उद्घाटन पोथी लोकार्पण लेखक/लेखि‍का लोकार्पण कर्ता अन्य


क्र.सं. स्था न ति‍थि‍ संयोजक अध्यजक्षता/उद्घाटन पोथी लोकार्पण लेखक/लेखि‍का लोकार्पण कर्ता

अन्य

1. मुजफ्फरपुर 21.01.1990 प्रभास कुमार चौधरी श्री रमानन्द0 रेणु शैलेन्द्रन आनन्द्क कथा यात्रा- डा. रमानन्द् झा रमण
2. डेओढ़ 29.04.1990 जीवकान्तक श्री प्रभास कुमार चौधरी
3. दरभंगा 07.07.1990 डा. भीमनाथ झा, प्रदीप मैथि‍ली पुत्र, बेवस्थारपक- वि‍जयकान्ता ठाकुर श्री गोवि‍न्दस झा 1 सामाक पौती
 2 मोम जकाँ बर्फ जकाँ गोवि‍न्दँ झा
अमरनाथ डा. मुनीश्वर झा
श्री प्रभास कुमार चौधरी
4. पटना 3.11.1990 गोवि‍न्दँ झा
बेवस्थाौपक- दमनकान्तक झा श्री उपेन्द्र नाथ झा ‘व्यातस’
एवं राजमोहन झा -      -      -      -   
5. बेगुसराय 13.01.1991 प्रदीप बि‍हारी प्रो. प्रफुल्ला कुमार सिंह ‘मौन’ 3 हमर युद्धक साक्ष्य  मे तारानन्दह वि‍योगी उपेन्द्र  दोषी -   
6. कटि‍हार 22.04.1991 अशोक श्री उपेन्द्र9 दोषी 4 ओहि‍ रातुक भोर
 5 अदहन अशोक
शि‍वशंकर श्रीनिवास डा. भीमनाथ झा
डा. रमानन्दा झा ‘रमण’ वि‍भूति‍ आनन्द्क कथा यात्रा- डा. रमण
7. नवानी 21.07.1991 मोहन भारद्वाज प्रो. सुरेश्वर झा 6 समाढ़ रमेश श्री कुलानन्दा मि‍श्र -   
8. सकरी 22.10.1991 प्रो. सुरेश्वर झा,
बेवस्थारपक- डा. राम बाबू श्री ए.सी. दीपक 7 साहि‍त्या.लाप भीमनाथ झा पं. गोवि‍न्दो झा -   
9. नेहरा 11.10.1992 ए.सी. दीपक श्री मन्त्रे श्वर झा -      -      -      -   
10. वि‍राटनगर 14.04.1992 जीतेन्द्र9 जीत डा. गणेश प्रसाद कर्ण
उद- गोवि‍न्दण झा -      -      -      नेपालमे मैथि‍ली कथा- डा. रमण
11. वाराणसी 18.07.1992 प्रभास कुमार चौधरी श्री मयानन्द0 मि‍श्र/ गंगेश गुंजन उद- ठाकुर प्रसाद सिंह एवं पं. रमाकान्तत मि‍श्र -      -      -      -   
12. पटना 19.10.1992 राजमोहन झा श्री सुभाषचन्द्र  यादव -      -      -      -   
13. सुपौल 1 18.10.1993 केदार कानन श्री बुद्धि‍नाथ झा 8 पुनर्नवा हेाइत ओ छौंड़ी वि‍भूति‍ आनन्दब श्री महाप्रकाश -   
14. बोकारो 24.04.1993 बुद्धि‍नाथ झा श्री गोवि‍न्द  झा -      -      -      -   
15. पैटघाट 10.07.1993 डा. रमानन्द  झा ‘रमण’ प्रो. उमानाथ झा 9. वि‍द्यापति‍क आत्मचकथा गोवि‍न्दि झा श्री प्रभास कुमार चौधरी -   
16. जनकपुर 09.10.1994 रमेश रंजन श्री गोवि‍न्दन झा
उद- डा. रामावतार यादव 10 श्वेतपत्र
 11 मि‍थि‍लावाणी- प्रत्रि‍का
 12 गाम नहि‍ सुतैत अछि‍
 13 मर्सिनी- उपन्याअस स. वि‍योगी एवं रमेश
मि‍लाप, जनकपुरधाम
महेन्द्र  मलंगि‍या
अरूण कुमार झा डा. धीरेन्द्रह
श्री धूमकेतु
पं. गोवि‍न्दर झा
डा. रामावतार यादव -   
17. इसहपुर 06.02.1994 डा. अरवि‍न्द  कुमार ‘अक्कू’ डा. भीमनाथ झा - -      -      -   
18. सरहद 23.04.1994 अमि‍य कुमार झा श्री प्रेमलता मि‍श्र प्रेम -      -      -      -   
19. झंझारपुर 09.07.1994 श्यारमानन्दा चौधरी श्री जीवकान्त -      -      -      -   
20. घोघरडीहा 22.10.1994 डा. नारायणजी श्री राजमोहन झा 14 कथा कुम्भथ सं. बुद्धि‍नाथ झा पं. गोवि‍न्दे झा -   
21. बहेरा 21.01.1995 कमलेश झा श्री श्या9मानन्द‍ ठाकुर
उद- चन्द्र्भानु सिंह 15 सत्यच एकटा काल्पसनि‍क वि‍जय सारस्व्त श्री जीवकान्तक -   
22. सुपौल (दरभंगा) 08.04.1995 कमलेश झा प्रो. रामसुदि‍ष्टप राय ‘व्या‍धा’
उद- गोवि‍न्दक झा -      -      -      -   
23. काठमांडू 23.09.1995 धीरेन्द्र  प्रेमर्षि डा. धीरेन्द्र 16 नख दर्पण गोवि‍न्दण झा डा. रामावतार यादव -   
24. राजवि‍राज 24.01.1996 रामनारायण देव डा. धीरेन्द्र , उद- डा. योगेन्द्रस प्र. यादव, मुख्य्- गजेन्द्र नारायण सिंह, मंत्री- नेपाल सरकार - -      -      -   
25. कोलकाता
रजत जयंती 28.12.1996 प्रभास कुमार चौधरी श्री गोवि‍न्द् झा, उद- यमुनाधर मि‍श्र 17 नि‍वेदि‍ता
18 कथाकल्प् सुधांशु शेखर चौधरी
देवकान्त  झा पं. गोवि‍न्दा झा
श्री प्रभास कुमार चौधरी -   
26. महिषी 13.04.1997 डा. तारानन्द. वि‍योगी/ रमेश प्रायोजि‍त श्री मायानन्दो मि‍श्र 19 अति‍क्रमण
 20 हस्त‍क्षेप
 21 शि‍लालेश
 22 परि‍चि‍ति‍ तारानन्द  वि‍योगी
तारानन्द‍ वि‍योगी
तारानन्द‍ वि‍योगी
सुस्मि्‍ता पाठक पं. गोवि‍न्दा झा
श्री कुलानन्दा मि‍श्र
श्री सुभाष चन्द्रु यादव
श्री मोहन भारद्वाज -   
क्र.सं. स्था न ति‍थि‍ संयोजक अध्यजक्षता/उद्घाटन पोथी लोकार्पण लेखक/लेखि‍का लोकार्पण कर्ता

अन्य

27. तरौनी 20.06.1997 शोभाकान्ता श्री जीवनकान्तख -      -      -      -   
28. पटना 18.07.1997 प्रभास कुमार चौधरी श्री हरि‍नारायण मि‍श्र/ रामचद्र खान 23 समानान्तयर रमेश श्री प्रभास कुमार चौधरी -   
29. बेगूसराय 13.09.1997 प्रदीप बि‍हारी श्री प्रफुल्ला कुमार सिंह ‘मौन’ 24 कुक्करूकू आ कसौटी चन्द्रेरश श्री प्रभास कुमार चौधरी प्रभास कुमार चौधरीक अन्तिक‍म सहभागि‍ता
30. खजौली 04.04.1998 प्रदीप बि‍हारी श्री रमानन्दह रेणु -      -      -      -   
31. सहरसा 18.07.1998 रमेश डा. महेश 25 ओना मासी
26 चानन काजर
 27 प्रति‍क्रि‍या          देवशंकर नवीन
देवशंकर नवीन
रमेश कुमारी ऋृचा     
श्री मायानन्दा मि‍श्र
पं. गोवि‍न्दह झा -   
32 पटना 10.10.1998 श्या.म दरि‍हरे श्री राजमोहन झा, उद- गोवि‍न्दय झा 28 भरि‍ राति‍ भोर के.डी. झा, श्या.म दरि‍हरे एवं प्रदीप बि‍हारी श्री उपेन्द्र नाथ झा ‘व्यादस’ -   
33. बलाइन; नागदह 08.01.1999 पदम सम्भसव श्री जीवकान्तव -      -      -      -   
34. भवानीपुर 10.04.1999 डा. जि‍ष्णुज दत्त मि‍श्र श्रीमती कामि‍नी 29 काल्हि‍ आ आइ धीरेन्द्रा श्री जीवकान्तक -   
35. मधुबनी 24.07.1999 सि‍याराम झा ‘सरस’ बेवस्थाि–डा. कुलधारी सिंह श्री राजमोहन झा, उद- जयधारी सिंह 30 काजे तोहर भगवान शैलेन्द्रा आनन्द् डा. वि‍भूति‍ आनन्द् -   
36. अन्दौ ली 20.10.1999 कमलेश झा श्री चन्द्रेभानु सिंह -      -      -      -   
37. जनकपुर 25.03.2000 रमेश रंजन डा. धीरेन्द्रि, उद- डा. राजेन्द्रज वि‍मल -      -      -      -   
38. काठमांडू 25.06.2000 धीरेन्द्र  प्रेमर्षि डा. रामानन्दम झा ‘रमण’, उद- महेन्द्र  कुमार मि‍श्र, सांसद 31 मकड़ी
 32 मि‍थि‍लांचलक लोक कथा
 33 शि‍रीषक फूल- अनुवाद
 34 हम मैथि‍ल छी- कैसेट
 35 मंडनमि‍श्र अद्धैत मीमांसा
  प्रदीप बि‍हारी
गंगा प्रसाद अकेला
गंगा प्रसाद अकेला
सि‍याराम झा ‘सरस’
रमेश/ दीनानाथ/ सुरेन्द्र नाथ श्री महेन्द्र  मलंगि‍या
डा. रामानन्द. झा ‘रमण’
डा. ‘रमण’
डा. रामावतार यादव
डा. रामावतार यादव

  -   
39. धनबाद 21.10.2000 श्या.म दरि‍हरे एवं रामचन्द्र0 लालदास राजमोहन झा, उद-कीर्तिनारायण मि‍श्र 36 मनक आड़ नमे ठाढ़ डा. भीमनाथ झा श्री राजमोहन झा -   
40. बि‍टठो 21.01.2001 डा. अक्कू, बेवस्था - प्रो.वि‍द्यानन्दा झा श्री बलराम, उद. कुलानन्द  मि‍श्र 37 मातवर
38 दृष्टि्‍कोण अशोक
सुरेन्द्रानाथ डा. धीरेन्द्रि
डा. भीमनाथ झा मैथि‍ली कथाक समस्याम डा. भीमनाथ झा
41. हटनी(घोघरडीहा) 19.05.2001 प्रो. योगानन्द. झा/ अजि‍त कु.आजाद श्री सामदेव -      -      -      -   
42. बोकारो 25.08.2001 गि‍रि‍जानन्द1 झा ‘अर्धनारीश्वर’, बेवस्थार- मि‍थि‍ला सा. परि‍षद् श्री दयानाथ झा, उद- हरेकृष्ण‍ झा 39 नि‍ष्प्रारण स्वरप्न‍
 40 मि‍थि‍ला दर्पण(1925/2001) दयाकान्त  झा
पुण्या्नन्दझ झा, सं. रमानन्दत झा ‘रमण’ श्री हरेकृष्णक मि‍श्र
श्री फूलचन्द्रन मि‍श्र ‘रमण’ -   
43. पटना (कि‍रणजयंती) 01.12.2001 अशोक,
बेवस्था - चेतना समि‍ति‍, पटना श्री सोमदेव 41 प्रलाप
 42 युगान्तयर
 43 एकैसम शताब्दी क घोष्णाप पत्र.
  गोवि‍न्दस झा
वि‍श्वनाथ
रमेश/ श्या म दरि‍हरे/ मोहन यादव श्री सोमदेव
पं. गोवि‍न्दो झा
श्री राजमोहन झा -   
44. राँची 13.04.2002 कुमार मनीष अरवि‍न्द श्री साकेतानन्द , उद- परमानन्द. मि‍श्र 44 चानन घन गछि‍या
45 शुभास्तेग पन्थाउन: वि‍वेकानन्दी ठाकुर
परमान्द्‍ता मि‍श्र श्री मोहन भारद्वाज
श्री साकेतानन्दे -   
45. भागलपुर 24.08.2002 धीरेन्द्रद मोहन झा श्री योगीराज, उद- डा. बेचन 46 कथा सेतु
 47 पृथा
 48 आउ, कि‍छु गप्पण करी सं. प्रशान्त.
नीता झा
कुलानन्दझ मि‍श्र डा. बेचन
श्री राजमोहन झा
डा. अरूणाकर झा -   
46. वि‍द्यापति‍ भवन पटना 16.11.2002 अजि‍त कुमार आजाद श्री मोहन भारद्वाज
 उद- राजनन्ददन लाल दास 49 काठ
 50 एक फाॅक रौद
 51 तीन रंग तेरह चि‍त्र
 52 उदयास्त
53 साँझक गाछ
 54 सर्वस्वांेत
 55 अभि‍युक्तच
 56 यात्री समग्र
 57 मैथि‍ली बाल साहि‍त्यक
 58 The Colonial Periphery Imaging Mithila (1875-1955)

59 मैथि‍ल समाज पत्रि‍का, नेपाल    वि‍भूति‍ आनन्दn
योगीराज
सुधाकर चौधरी
धूमकेतु
राजकमल,सं.देवशंकर नवीन
साकेतानन्दे
राजमोहन झा
सं. शोभाकान्ता
दमन कुमार झा
पंकज कुमार झा

सं. धीरेन्द्र  प्रेमर्षि
  डा. तारानन्द. वि‍योगी
श्री गोवि‍न्दी झा
श्री सोमदेव
श्री सोमदेव
श्री रामलोचन ठाकुर
श्री सोमदेव
श्री सोमदेव
श्री गोवि‍न्दी झा
पं. गोवि‍न्दप झा
डा. हेतुकर झा

 
क्र.सं. स्था न ति‍थि‍ संयोजक अध्यजक्षता/उद्घाटन पोथी लोकार्पण लेखक/लेखि‍का लोकार्पण कर्ता

अन्य

47. कोलकाता 22.01.2003 कर्णगोष्ठीग, कोलकाता डा. रमानन्दझ झा ‘रमण’
उद- रमानन्दझ रेणु 60 आत्मामलाप गोवि‍न्दम झा श्री रमानन्दा रेणु मैथि‍ली कथाक वर्तमान समस्यान-डा.ता.न.वि‍योगी
48. खुटौना 07.06.2003 डा. महेन्द्र  नारायण राम सोमदेव/उद- डा. खुशीलाल झा एवं रामलोचन ठाकुर 61. लाख प्रश्न अनुत्तरि‍त रामलोचन ठाकुर श्री सोमदेव -   
49. बेनीपुर 20.09.2003 कमलेश झा डा. फूलचन््द्र  मि‍श्र ‘रमण’
उद- प्रो. रामसुदि‍ष्टी राय ‘व्या धा’ -      -      -      -   
50. दरभंगा 21.02.2004 डा. अशोक कुमार मेहता श्री गोवि‍न्द्र् झा
       उद- चन्द्र्नाथ मि‍श्र ‘अमर’ 62 दि‍दबल
 63 चि‍तकावर
 64 गंगा
65 बाबाक वि‍जया
66 सरि‍सब मे भूत
 67 गहवर
 68 हाथी चलय बजार
 69 उगैत सूर्यक धमक
 70 आदमी केँ जोहैत
 71 ओना कहबा लेल बहुत कि‍छु
   हमरा लग
 72 गाछ झूलझूल
73 खंजन नयन नि‍रंजन
74 हम भेटब
 75 चि‍न्तिन प्रवाह
 76 दुर्वासा
 77 पाथर पर दुभि‍
 78 कोशी घाटी सभ्यतता‍
 79 जागि‍ गेल छी
 80 हमरा मोनक खंजन चि‍ड़ैया
 81 जयमाला
82 माटि‍क आबाज
 83 इजोरि‍यरक अंगैठी मोर
 84 बेसाहल
 85 यदुवर रचनावली
 86 सगर राति ‍दीप जरयक इति‍हास
 87 अभि‍ज्ञा
 88 वि‍मर्श
 89 स्म रणक संग
 90 कथा काव्य  आ द्वादसी
 91 तात्पार्य
 92 हेमलेट
 93 लोरि‍क मनि‍यार
 94 कनुप्रि‍या
 95 मन्दारकि‍नी
 96 सीता व्या था कथा
 97 नागार्जुन के उपन्याास
98 Sesected Poems of Jee
99 अंतरंग हि‍न्दी  पत्रि‍का मैथि‍ली वि‍शेषांक प्रभास कुमार चौधरी
हंशराज
यन्त्रचनाथ मि‍श्र
उमाकान्त‍
श्यााम दरि‍हरे
डा. महेन्द्र  नारायण राम
डा. देवशंकर नवीन
सि‍याराम झा ‘सरस’
कीर्तिनारायण मि‍श्र
कुलानन्द‍ मि‍श्र

जीवकान्त‍
अनंत बि‍.लाल. ‘इन्‍दु’
मार्कण्डेाय प्रवासी
धीरेन्द्रानाथ मि‍श्र
जयनारायण यादव
रमेश
रमेश
महेन्द्र  राम
फूलचन्द्रा मि‍श्र ‘प्रवीण’
जयानन्द् मि‍श्र
मंजर सुलेमान
सं. माला झा
रमानन्दल झा ‘रमण’
रमानन्दल झा ‘रमण’
रमानन्दल झा ‘रमण’
फूल चन्द्रम मि‍श्र ‘रमण’
भीमनाथ झा
वि‍भूति‍ आनन्दथ
अरूण कुमार कर्ण
अशोक कुमार मेहता
प्रो. रमाकान्त. मि‍श्र
चन्द्रेतश
अनु. श्या्म दरि‍हरे
प्रभाष कुमार चौधरी
अनन्त  बि‍. लाल दास ‘इन्दूा’
मोहि‍त ठाकुर
मुरारि‍ मधुसुदन ठाकुर
सं. प्रदीप बि‍हारी पं. गोवि‍न्दव झा
श्री सोमदेव
पं. गोवि‍न्दव झा
श्री मार्कण्डेकय प्रवासी
श्री राजमोहन झा
श्री जयनारायण यादव
श्री राजमोहन झा
डा. रामान्न द झा ‘रमण’
श्री मोहन भारद्वाज
श्री कीर्तिनारायण मि‍श्र

पं. गोवि‍न्द्र  झा
चन्द्रननाथ मि‍श्र ‘अमर’
पं. गोवि‍न्द् झा
श्री राजमोहन झा
गोपालजी त्रि‍पाठी
डा. शि‍वशंकर श्रीनि‍वास
डा. शि‍वशंकर श्रीनि‍वास
डा. रामदेव झा
श्री मार्कण्डेकय प्रवासी
पं. चन्द्रीनाथ मि‍श्र ‘अमर’
श्री मोहन भारद्वाज
श्री अशोक
श्री मार्कण्डेकय प्रवासी
पं. गोवि‍न्दन झा
श्री रमेश
डा. रमानन्दे झा ‘रमण’
डा. देवेन्द्रह झा
श्री रतीश चन्द्रत झा
श्री रमानन्दा रेणु
श्रीमती अंजलि‍ मेहता
श्री नीलमणि‍ बनर्जी
पं. गोवि‍न्दन झा
श्री श्या मसुन्द्रद मि‍श्र
पं. चन्द्र्नाथ मि‍श्र ‘अमर’
डा. रमादेव झा
डा. सुरेश्वर झा
-   
डा. रमानन्द  रेणु -   
51. जमशेदपुर 10.07.2004 डा. रवीन्द्र  कुमार चौधरी श्री सुरेन्द्रर पाठक
उद- राजनन्द नलाल दास
मु. अति‍. सत्यदनारायण लाल -      -      -      -   
52. राँची 02.10.2004 वि‍वेकानन्दच ठाकुर डा. रमानन्द  झा ‘रमण’
उद- राजनन्द न लाल दास 100 स्वारस स्वादस मे वि‍श्वास
 101 सम्परर्क-4 वि‍वेकानन्दच ठाकुर
स. सि‍याराम झा ‘सरस’ डा. रमानन्द  झा ‘रमण’
श्री राजनन्द न लाल दास -   
  -   
क्र.सं. स्था न ति‍थि‍ संयोजक अध्यजक्षता/उद्घाटन पोथी लोकार्पण लेखक/लेखि‍का लोकार्पण कर्ता

अन्य

53. देवघर 08.01.2005 श्यारम दरि‍हरे एवं अवि‍नाश श्री दयानाथ झा
 उद- यन्त्रदनाथ मि‍श्र -      -      -      -   
54. बेगूसराय 09.04.2005 प्रदीप बि‍हारी श्री रामलोचन ठाकुर
उद- सत्य नारायण लाल 102 भजारल
 103 सरोकार
 104 औरत
 105 अन्त रंग पत्रि‍का डा. रमानन्दम झा ‘रमण’
प्रदीप बि‍हारी
मेनका मल्लि ‍क
स. प्रदीप बि‍हारी श्री कीर्तिनारायण मि‍श्र
श्री राजमोहन झा
श्रीमती ज्योमत्सपना चन्द्रीम
डा. आनन्दर नारायण शर्मा -   
55. पूर्णियाँ 20.06.2005 रमेश श्री साकेतानन्दा -      -      -      -   
56. पटना 03.11.2005 अजीत कुमार आजाद डा. फूलचन्द्रन मि‍श्र ‘रमण’
उद- गोवि‍न्द् झा 106 अतीतालोक
 107 गामक लोक
 108 मैथि‍ली कवि‍ता संचयन
 109 मैथि‍ली कथासंचयन ने.बु.ट्र.
 110 बड़ अजगुत देखल
 111 कि‍छु पुरान गप्पे, कि‍छु नव गप्पय गोवि‍न्दु झा
शि‍वशंकर श्रीनि‍वास
सं. गंगेश गुंजन
सं. शि‍वशंकर श्रीनि‍वास
शरदि‍न्दुव चौधरी
कीर्तिनाथ झा श्री राजमोहन झा
डा. रमानन्द  झा ‘रमण’
पं. गोवि‍न्दक झा
श्री राजमोहन झा
श्री फूलचन्द्रन मि‍श्र ‘रमण’
श्री गोवि‍न्दु झा -   
57. जनकपुर (नेपाल) 12.08.2006 रमेश रंजन श्री महेन्द्र8 मलंगि‍या, डा. ‘रमण’ 
उद- डा. रेवती रमण लाल -      -      -      -   
58. जयनगर 02.12.2006 श्री नारायण यादव डा. कमलकान्त. झा, उद- श्री रामदेव पासवान, मु.अ. भगीरथप्रसाद अग्रवाल -      -      -      -   
59. बेगूसराय 10.02.2007 प्रदीप बि‍हारी नवीन चौधरी 112 स्ने हलता डा. योगानन्द. झा डा. तारानन्द. वि‍यागी -   
60. सहरसा 21.07.2007 कि‍सलय कृष्ण डा. रमानन्दत झा ‘रमण’
डा. मनोरंजन झा 113 अक्षर आर्केस्ट्रा अनु- प्रदीप बि‍हारी डा. रमानन्दद झा ‘रमण’ -   
61. सुपौल-2 01.12.2007 अरवि‍न्दा ठाकुर अंशुमान सत्यनकेतु
डा. धीरेन्द्र  धीर 114 अन्हाीरक वि‍रोधमे अरवि‍न्दह ठाकुर श्री अजि‍त कुमार आजाद
62. जमशेदपुर 03.05.2008 डा. रवीन्द्र  कुमार चौधरी वि‍वेकानन्दर ठाकुर
वि‍द्यानाथ झा ‘वि‍दि‍त’ -      -      -      -   
63. राँची 19.07.2008 कुमार मनीष अरवि‍न्दा वि‍वेकान्द  ठाकुर/ डा. रमण
उद- डा. वि‍दि‍त 115 समय शि‍लापर सुरेन्द्र0नाथ डा. विद्यानाथ झा‘वि‍दि‍त’
64. रहुआ संग्राम 08.11.2008 डा. अशोक अवि‍चल डा. रमण/डा. श्री शि‍वशंकर नि‍वास
  उद- उग्रनारायण मि‍श्र ‘कनक’ 116 भि‍न्न-भि‍न्न अभि‍न्न
 117 अन्तउर ध्वपनि‍
118 माइक चि‍ट्ठी
 119 ई भेटल तँ की भेटल
120 बुद्ध का दुख और मेरा डा. रमण झा
सुशीला झा
अर्धनारीश्वर
तारानन्द  वि‍योगी
तारानन्द‍ वि‍योगी प्रो. खुशीलाल झा
चण्डेाश्वर खाँ
डा. रमण
डा. कमलकान्तक झा
डा. बोधकृष्ण. झा
65. पटना कथा
गंगा-3 21.02.2009 अजि‍त कुमार आजाद/ चेतना समि‍ति‍ अशोक
 प्रो. वि‍जय बहादुर सिंह 121 गजल हमर हथि‍यार थि‍क
 122 कोढ़ि‍या घर स्वारहा
123 टावर चौकसँ
 124 मि‍थि‍लाक सांस्कृीति‍क परम्पमरा
 125 हुगली उपर बहैत गंगा सुरेन्द्रुनाथ
ऋृषि‍ बशि‍ष्टप
डा. भीमनाथ झा
डा. रेवती रमण लाल
राम भरोस कापड़ि‍ ‘भ्रमर’ म. प्रवासी
पं. गोवि‍न्द् झा
म. प्रवासी
डा. गंगेश गुंजन
साकेतानन्दे
66. मधुबनी 30.05.2009 दि‍लीप कुमार झा हीरेन्द्रद कुमार झा
डा. देवकान्तर झा 126 घरमुहाँ
 127 झुठपकड़ा मशीन शैलेन्द्रु आनन्द्
ऋृषि‍ बशि‍ष्टा डा. रमानन्द् झा ‘रमण’
डा. रमानन्द् झा ‘रमण’
67. मानारायटोल नरहन- समस्तीहपुर 05.09.2009 रमाकान्त. रय ‘रमा’ डा. रमानन्दत झा ‘रमण’
डा. वि‍पि‍न बि‍हारी ठाकुर 128 कवि‍ताक छाँहमे
 129 कल्पवनाक सागरमे
 130 भाषा टीका
 131 उद्वेलन (हि‍न्दी‘) ललि‍त कुमार झा
ललि‍त कुमार झा
डा. वि‍भूति‍ आनन्द
मुन्ना माधोपुरी डा. रमानन्दी झा ‘रमण’
श्री रमाकान्तक राय ‘रमा’
डा. रमानन्दत झा ‘रमण’
डा. शंकर झा
68. सुपौल- 3 05.12.2009 अरवि‍न्दि ठाकुर अशोक कुमार मेहता
परमानन्दा पाठक 132 मैथि‍लीक आरम्भिे‍क यात्रा
    साहि‍त्यत
 133 कहाँ गये मेरे उगना डा. रमानन्दद झा ‘रमण’

उषा कि‍रण खान डा. परमान्नदद पाठक

डा. रमानन्दद झा ‘रमण’
69. जनकपुर 03.04.2010 राजाराम सिंह ‘राठौर’ डा. रामानन्दर झा ‘रमण’
उद- डा. रामावतार यादव 134 मि‍थि‍लाक बेटी (नाटक)
135 मौलाइल गाछक फूल(उपन्याटस)
 136 हम पुछैत छी (काव्यप) 
 137 अर्चिस (काव्या)
 138 भाग रौ आ बलचन्द्राव
139 नताशा (कौमि‍क्सी)
140 मैथि‍ली कथा संग्रह
 141 वि‍देह मैथि‍ली पद्य
 142 नेपथ्यथ
 143 वि‍देह मैथि‍ली प्रबन्धस-नि‍बंध
 144 वि‍देह मैथि‍ली लघु कथा जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
वि‍नीत उत्पाल
ज्योाति‍ सुनि‍त चौधरी
वि‍भारानी
देवांशु बत्सं
सं. रेवती रमण लाल
सं. गजेन्द्र  ठाकुर/उमेश मण्डलल
सं. रेवती रमण लाल
सं. गजेन्द्र  ठाकुर/उमेश मण्डलल
सं. गजेन्द्र  ठाकुर/उमेश मण्डलल डा. राजेन्द्रे वि‍मल
डा. रामवतार यादव
श्री राम भरो. कापड़ि‍ ‘भ्रमर’
डा. वि‍भूति‍ आनन्दि


श्री अरवि‍न्दि ठाकुर

प्रो. प्र.कु. सिंह ‘मौन’
रमानन्दव झा ‘रमण’
हीरेन्द्र  कुमार झा
डा. रामवतार यादव
डा. रामावतार यादव
ड. रामावतार यादव
70. कबि‍लपुर (दरभंगा) 12.06.2010 डा. योगानन्द. झा डा. रामदेव झा
उद- चन्द्र नाथ मि‍श्र ‘अमर’/ श्री शंकर झा
 वि‍शेष अति‍थि‍- डा. रमानन्दम झा ‘रमण’ 145 मैथि‍ली भाषा साहि‍त्यन
   20म शताब्दीी
 146 पि‍लपि‍लहा गाछ
 147 उत्थािन-पतन (उपन्या्स)
 148 जि‍नगीक जीत (उपन्यानस)
 149 गामक जि‍नगी (लघु कथा)
 150 गोनू झा आ आन मैथि‍ली
    चि‍त्रकथा
 151 अमरजीक साहि‍त्य मे हास्या-
    व्यंअग्या
 152 वि‍धकरी
 153 मैथि‍ली चि‍त्रकथा
154 मि‍थि‍लाक पंजी प्रबन्धय
 155 खसल
 156 जमीनमे फुटै छै अंकुर
 157 हमरो लेने चलू
 158 पक्षधर
 159 उचाट
 160 कथा लोक कथा
 161 समाचार कथा
  162 भारती
- प्रेमशंकर सिंह

मुरलीधर झा
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
प्रीति‍ ठाकुर

भाग्यिनारायण झा

वि‍द्यानाथ झा ‘वि‍दि‍त’
प्रीति‍ ठाकुर
सं. गजेन्द्र  ठाकुर
मनमोहन झा
दयानन्दझ मि‍श्र
अमरनाथ चौधरी
शीतांशु काश्यशप
आशा मि‍श्र
योगानन्द‍ झा
धीरेन्द्रानाथ मि‍श्र
वीणा ठाकुर
-

  आशा मि‍श्र

डा. भीमनाथ झा
डा. वीणा ठाकुर
डा. मोहन मि‍श्र
डा. कमला चौधरी
प्रदीप मैथि‍लीपुत्र

डा. सुरेश्वर झा

डा. सुरेश्वर झा
ज्यो त्सुना चन्द्र म
चन्द्र नाथ मि‍श्र ‘अमर’
चन्द्र नाथ मि‍श्र ‘अमर’
चन्द्र नाथ मि‍श्र ‘अमर’
चन्द्र नाथ मि‍श्र ‘अमर’
चन्द्र नाथ मि‍श्र ‘अमर’
डा. रामदेव झा
डा. रामदेव झा
डा. रामदेव झा
डा. रामदेव झा 
-
   
71. बेरमा (झंझारपुर)
स्था न- मध्य  वि‍द्यालय परि‍सर- बेरमा।
(सार्वजनि‍क स्थमलपर) 02.10.2010 जगदीश प्रसाद मण्डाल
बेवस्थाम- स्था्नीय साहि‍त्यी प्रेमी डा. तारानन्दय ‘वि‍योगी’
उद- उग्रनारायण मि‍श्र ‘कनक’ 163 नि‍बन्धि तरंग
 164 प्रलय रहस्या
 165 जीवन-मरण (उपन्या्स)
 166 तरेगन
 167 जीवन-संघर्ष (उपन्या्स)
 168 अलका    श्रीपति‍ सिंह
तारानन्द  ‘वि‍योगी’
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
कमलकान्तक झा डा. रमानन्दम झा ‘रमण’
डा. रमण
कुमार रामेश्वर लाल दास
डा. रमण, फूलचन्द्रस ‘रमण’
उग्र.ना.मि‍श्र ‘कनक’/अशोक
डा. धनाकर ठाकुर जन सहयोगसँ आयोजि‍त भेने, स्थारनीय लोकक सहभावी बेस रहल।
(पहिल बेर जन सहयोगसँ गोष्ठीँक आयोजन) 
72. सुपौल 04.12.2010 अरवि‍न्द  ठाकुर डा. रमानन्दर झा ‘रमण’
उद- डा. शचीन्द्र नाथ महतो 169 एकहि‍ पच्छश इजोर
  जीवकान्त श्री अरवि‍न्दि ठाकुर
73. महि‍षी
कथा राजकमल 05.03.2011 वि‍जय महापात्र अरवि‍न्दम ठाकुर
 उद- साकार यादव, स्वाोमी रमेशानन्द जी महाराज 170 अघोषि‍त युद्ध की भूमि‍का
171 कुदरत बेहुस्न  नहीं हुइ है
   (उर्दू) मू. अजि‍त कुमार आजाद
मू. अजि‍त कुमार आजाद रमाकान्त  राय ‘रमा’
श्री अरवि‍न्दर ठाकुर
74. हजारीबाग 10.09.2011 श्या.म दरि‍हरे डा. रमानन्द् झा ‘रमण’ 172 Survey of Maithili
     lierature
 173 मि‍थि‍लाक इति‍हास
 174 धुंध के वाबजूद 
 175 परती टूट रही है
 176 कठि‍न समयमे शब्द
177 कलानि‍धि‍
 178 रहए चाहैछ गाछ प्रो. राधाकृष्ण  चौधरी

प्रो. राधाकृष्ण  चौधरी
अजि‍त आजाद
मू. अजि‍त आजाद
मू. अ.कु. सि‍न्हाअ
कालीकान्ती झा ‘बूच’
जीवकान्त श्री अशोक

श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल
श्री जगदीश सिंह
श्री रमानन्द झा‘रमण’
श्री जीवेन्द्रनाथ झा
जीवेन्द्रननाथ झा
श्री प्रदीप बि‍हारी
श्री तुलानन्दा मि‍श्र
75. पटना
हीरक जयन्तीय 10.12.2011 अशोक एवं कमलमोहन ‘चुन्नु’ श्री उग्रनारायण मि‍श्र ‘कनक’ 179 जुबैदा
 180 समय साक्षी थि‍क
181 गंगा नहौन
 182 बेटीक अपमान
 183 अनचि‍न्हा‍र आखर
 184 सीतावरण
 185 गाममे
 186 नि‍बन्ध‍ सुधा
 187 जखन-तखन (प्रेम क.वि‍.)
 188 वि‍हनि‍ कथाक पो. प्रदर्शनी
 189 ऐ अकाबोनमे
 190 कोशी कातक गंगा
 191 जेना जनलि‍यनि‍ उग्र ना. मि‍श्र ‘कनक’
अनमोल झा
नि‍शाकर
बेचन ठाकुर
आशीष अनचि‍न्हरर
मू.सनेहलता, सं.योगानन्दाझा
अनु प्रदीप बि‍हारी
सुधा कुमारी
सं. वि‍भूति‍ आनन्दी
मुन्नाजी
राज
साकेतानन्दे
महेन्द्र  नारायण राम
  श्रीमती उषा कि‍रण खान


श्री मोहन भारद्वाज

डा. रमानन्दज झा ‘रमण’
 


 
76. चेन्नै 14.07.2012 वि‍भा रानी श्री रमानन्दभ झा ‘रमण’
उद- चन्द्रझकान्ताम गरि‍यारी (IAS) 192 हि‍आओल रमानन्दा झा ‘रमण’ प्रो. श्रीश चौधरी -   
77. दरभंगा
कि‍रण जयन्ती 01.12.2012 अरवि‍न्दज ठाकुर डा. भीमनाथ झा
उद- राकेश कुमार मि‍श्र (IPS) 193 सी.डी. (37 गोट पोथीक) श्रुति‍ प्रकाशन दि‍ल्ली सँ प्रकाशनाधि‍न वि‍भि‍न्न रचनाकारक उपस्थिर‍त समस्ति वि‍द्वतजन
क्र.सं. स्था न ति‍थि‍ संयोजक अध्यजक्षता/उद्घाटन पोथी लोकार्पण लेखक लोकार्पण कर्ता अन्या
78. घनश्यापमपुर 09.03.2013 कमलेश झा श्री जगदीश प्रसाद मण्डरल, उद- डा. रमण, मं.सं- डा. अशोक मेहता 194 वर्णित रस (कवि‍ता संग्रह) उमेश पासवान (औरहा) जगदीश प्रसाद मण्डाल -   
79. औरहा
(लौकही)
(सार्वजनि‍क स्थालपर) 15.5.2013 उमेश पासवान श्री जगदीश प्रसाद मण्डरल/ रामचन्द्र  पासवान
   उद- श्री लक्ष्मीड नारायण सिंह (औरहा नि‍वासी) 195 वि‍देह वि‍हनि‍ कथा, वि‍-स;5
 196 वि‍देह मैथि‍ली प्रबन्ध -नि‍बन्ध‍
    समालोचना- वि‍-स;10
197 वि‍देह मैथि‍ली लघु कथा- 6
 198 वि‍देह नाट्य उत्सघव,वि‍-स;8
199 वि‍देह मैथि‍ली शि‍शु उत्सेव,
    वि‍देह-सदेह- 9
200 वि‍देह मैथि‍ली पद्य वि‍.स; 7  सं. गजेन्द्र  ठाकुर/ उमेश मण्ड ल
सं. गजेन्द्र  ठाकुर/ उमेश मण्ड ल

सं. गजेन्द्र  ठाकुर/ उमेश मण्ड ल
सं. गजेन्द्र  ठाकुर/ उमेश मण्ड ल
सं. गजेन्द्र  ठाकुर/ उमेश मण्ड ल

सं. गजेन्द्र  ठाकुर/ उमेश मण्ड ल श्री संजय कुमार सिंह
श्री रामचन्द्रन पासवान

श्री मि‍थि‍लेश सि‍ंह
श्री राजदेव मण्ड ल
श्री लक्ष्मीड नारायण सिंह

श्री वीरेन्द्रन कुमार यादव
  स्था नीय लोकक सहभावी बेस
80.
निर्मली
(स्था न- मानि‍क राम-बैजनाथ बजाज धर्मशाला, सुभाष चौक, निर्मली- सुपौल) 30.11.2013 उमेश मण्ड ल
बेवस्थाा-स्था्नीय साहि‍त्यी प्रेमी एवं साहि‍त्यीकार,
वि‍शेष सहयोग-
श्री धीरेन्द्रन कुमार राय,
श्री वि‍नोद कुमार साह,
श्री अखि‍लेश कुमार ‘चि‍न्टुचजी’;
श्री अभि‍षेख पंसारी,
श्री सीता राम चौधरी,
श्री सुरेश कुमार महतो,
श्री दुर्गानन्दा मण्डगल,
श्री खड़ानन्दा यादव,
श्री रामदयाल भ्रमर,
श्री रामदेव प्रसाद मण्डाल ‘झारूदार’
श्री राहुल कुमार
  अध्य क्ष-
 डा. अशोक अवि‍चल एवं डा. रामाशीष सिंह (प्राचार्य, ह.प्र.सा.म.वि‍.नि‍.)
 उद्घाटन-
श्री सतीश साह (वि‍धायक),
श्री अरूण कुमार सिंह (अनुमण्डएल पदाधि‍कारी),
श्री जगदीश प्रसाद मण्डरल,
डा. अशोक अवि‍चल।
            डा. रामाशीष सिंह (प्राचार्य)
मंच संचालक-कथा सत्र- श्री दुर्गानन्दा मण्डसल
 लोकार्पण सत्र-उमेश मण्डलल
    201 देवीजी (बाल नि‍बन्ध )
202 कुरुक्षेत्रम् अन्तलर्मनक (वि‍वि‍धा)
 203 अंग्रजी-मैथि‍ली शब्दधकोष
204 मैथि‍ली-अंग्रेजी शब्दगकोष-2
205 बजन्ताी-बुझन्ताी (वि‍हनि‍ कथा)
 206 तरेगन (दोसर संस्कझरण)
 207 सखारी-पेटारी (लघु कथा)
 208 उलबा-चाउर (लघु कथा)
 209 अर्द्धांगि‍नी (लघु कथा)
 210 सतभैंया पोखरि‍ (लघु कथा)
 211 भकमोड़ (लघु कथा)
 212 शम्भुधदास (दीर्घ कथा)
213 बसुन्धारा (कवि‍ता)
214 राति‍-दि‍न (कवि‍ता)
215रथक चक्का उलटि‍ चलै बाट
 216 नि‍श्तुकी (कवि‍ता संग्रह)
 217 इन्द्रउधनुषी अकास (कवि‍ता)
218 प्रति‍क (कवि‍ता)
219 कि‍यो जानि‍ नै सकल हमरा
220 माझ आँगनमे कति‍याएल छी
 221 मोनक बात (गजल)
222 अंशु (गजल)
 223 गीतांजलि‍ (गीत)
 224 तीन जेठ एगारहम माघ
 225 सरि‍ता (गीत संग्रह)
 226 सुखाएल पोखरि‍क जाइठ
 227 हमरा बि‍नु जगत सुना छै
 228 क्षणप्रभा (पद्य)
 229 पाखलो (कोंकणी, उपन्या स)
 230 रि‍हर्सल (नाटक)
 231 बि‍सवासघात (नाटक)
 232 बाप भेल पि‍त्ती आ अधि‍कार
 233 रत्नाकर डकैत (नाटक)
 234 स्व यंवर (नाटक)
 235 पंचवटी (एकांकी संचयन)
 236 कम्प्रोतमाइज (नाटक)
 237 झमेलि‍या बि‍आह (नाटक)
 238 हमर टोल (उपन्यायस)
 239 जीवन-संघर्ष (उपन्याचस, दो.संस्कारण)
 240 बड़की बहि‍न (उपन्याटस)
  241 जीवन-मरण (उपन्या़स, दो.संस्कारण)
 242 नै धाड़ैए (बाल उपन्यानस)
 243 सह्त्रबाढ़नि‍ (ब्रेल लि‍पि‍मे उपन्यानस)
 244 जगदीश प्रसाद मण्डषल
एकटा वायोग्राफी (वायोग्राफी)
 245 मध्यश प्रदेशक यात्रा (संस्मारण) ज्यो ति‍ झा चौधरी
गजेन्द्र  ठाकुर
गजेन्द्रर ठाकुर एवं अन्यर
गजेन्द्र  ठाकुर एवं अन्यर
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
नन्दा वि‍लास राय
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
राजदेव मण्डेल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
राम वि‍लास साहु
उमेश मण्ड ल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
मनोज कुमार कर्ण ‘मुन्नाजी’
ओम प्रकाश झा
मनोज कुमार कर्ण ‘मुन्नाजी’
चन्दरन झा
अमि‍त मि‍श्र
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
रामदेव प्रसाद मण्डाल ‘झारूदार’
शि‍वकुमार झा ‘टि‍ल्ूर्’
अनु शम्ु र कुमार सिंह
रवि‍ भूषण पाठक
बेचन ठाकुर
बेचन ठाकुर
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
राजदेव मण्डेल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
गजेन्द्र  ठाकुर
गजेन्द्र  ठाकुर

ज्यो ि‍त झा चौधरी श्री राजदेव मण्ड ल
डा. बचेश्वर झा
डा. रामाशीष सिंह
डा. अशोक अवि‍चल
श्री अरूण कुमार सिंह SDO
श्री सतीश साह, वि‍धायक
डा. शि‍वकुमार प्रसाद
श्री वि‍नोद कुमार साह
श्री दुर्गानन्दा मण्डगल
प्रो. जय प्रकाश साह
श्री फागुलाल साहु
सदरे आलम ‘गोहर’
श्री ओम प्रकाश झा
श्री रामजी प्रसाद मण्डाल
श्री बेचन ठाकुर
श्री रामदेव प्र.मं. ‘झारूदार’
श्री रामलखन यादव, पत्रकार
श्री वीरेन्द्रु कुमार यादव
श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल


श्री वीरेन्द्रु कुमार यादव

डा. शि‍वकुमार प्रसाद
श्री कपि‍लेश्वर राउत
श्री अमि‍त मि‍श्र
श्री चन्द न कुमार झा
श्री बालमुकुन्दम पाठक
श्री बि‍पीन कुमार कर्ण
श्री मनोज कुमार बि‍हारी
श्री राजाराम यादव
श्री शंभु सौरभ
श्री राम वि‍लास साफी
श्री बालगोवि‍न्दग यादव‘गोवि‍न्दादचार्य’
श्री राम वि‍लास साहु
श्री कीशलय कृष्ण
श्री शम्भुश सौरभ
श्री राजदेव मण्ड ल
श्री रामप्रवेश मण्ड्ल
श्री वीरेन्दड कुमार यादव
श्री हेम नारायण साहु
श्री नारायण यादव
श्री शारदानन्दा सिंह
श्री राजलाल साहु
श्री गुरुदयाल भ्रमर
श्री मनोज कुमार राम
श्री उमेश पासवान

श्री नन्द  वि‍लास राय
1. ‘कथा मि‍लन सदाय सगर राति‍ दीप जरय’
ई 80म आयोजन स्थाननीय कलाकार स्वक. मि‍लन सदाय केर नाओंपर आयोजत भेल।
2. श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल ‘भकमोड़’ लघु कथा संग्रह ऐ गोष्ठी क नामे समरपि‍त केलनि‍।

3. वि‍भि‍न्न वि‍धाक 45 गोट पोथी लोकार्पि‍त भेल।

81. देवघर
(स्था न- बि‍जली कोठी, बम्पाससटॉन, देवघर) 22.03.2014 ओम प्रकाश झा अध्याक्ष- श्री जगदीश प्रसाद मण्डसल
 उद्घाटन- श्री ओ.पी. मि‍श्रा,
(अ.प्र. अभि‍यंता, झारखण्डा सरकार)
मंच संचालक-श्री गजेन्द्रज ठाकुर 246 अंशु  (आलोचना)
247 मैथि‍ली-अंग्रेजी शब्दडकोष-2
 248 ऊँच-नीच (नाटक)
 249 अंग्रेजी-मैथि‍ली शब्द्ककोष-1
 250.जीनि‍योलोजि‍कल मैपिंग-2
 251. जीनोम मैपिंग (मि‍थि‍लाक
      पंजी प्रबन्धम) शि‍वकुमार झा ‘टि‍ल्ूि्’
सं. गजेन्द्र  ठाकुर
बेचन ठाकुर
सं. गजेन्द्र  ठाकुर
सं. गजेन्द्र  ठाकुर
सं. गजेन्द्र  ठाकुर
  श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल
श्री सुशील भारती
श्री योगानन्दा झा
डा. उमेश ना. कर्ण
डा. योगानन्द. झा
श्री राजीव रंगजन मि‍श्र एवं श्री ओम प्रकाश झा समीक्षाक समीक्षा
(प्रति‍समीक्षा,प्रति‍आलोचना)
केर आवश्यवकतापर
एक नव प्रयोग।
-श्री गजेन्द्र  ठाकुर
-श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल
-श्री ओम प्रकाश झा
-श्री उमेश मण्डशल

82. मेंहथ
(झंझारपुर)
कथा बौध सि‍द्ध मेहथपा 31.05.2014 गजेन्द्र  ठाकुर अध्यरक्ष- श्री अरवि‍न्दन ठाकुर
 उद- श्री जगदीश प्रसाद मण्डेल
    डा. कमलकान्तद झा
    श्री शि‍वकुमार मि‍श्र
स्वारगत- श्री काशीकान्तर झा ‘कि‍रण’
 मंच संचालन-श्री उमेश मण्डाल
        एवं श्री आनन्दम कुमार झा

  252. बैशाखमे दलानपर (गद्य-पद्य)
253. नेपालक नोर मरुभूमि‍मे(ग/प.सं)
 254. उलहन (वि‍/ल.सं)
 255. On the Dice Bord of the Millennium
 256. सहस्त्रावि‍दि‍क चौपड़पर (प.सं)
257. The Science of  Words (Short Story)
 258. धांगि‍ बाट बनेबाक दाम
    अगूवार पेने छँ (गजल)
 259. सहस्रजि‍त (पद्य संग्रह)

 260. कुरुक्षेत्रम् प्रबन्धन-नि‍बन्धप समालोचना-2 संदीप साफी
वि‍न्दे2श्वर ठाकुर
कपि‍लेश्वर राउत
अनु- ज्योरति‍ झा चौधरी
गजेन्द्र  ठाकुर
Gajendra Thakur

गजेन्द्र  ठाकुर
गजेन्द्र  ठाकुर

गजेन्द्र  ठाकुर

गजेन्द्र  ठाकुर
  डा. कमलकान्तक झा
श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल
गजेन्द्र  ठाकुर
डा. शि‍वकुमार प्रसाद
श्री आनन्दड कुमार झा
श्री असीन ठाकुर, ललन कु कामत
श्री रामदेव प्रसाद मण्डाल ‘झारूदार’ श्रीबेचन ठाकुर/श्री रामवि‍लास साहु/श्री हेम नारायण साहु


श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल, श्री अरवि‍न्दी ठाकुर, श्री राजदेव मण्डेल श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल ऐ बाल केन्द्रि ‍त गोष्ठीनक आयोजन पर  अपन “बाल-गोपाल” नामक लघु कथा संग्रह समरपि‍त केलनि‍।


क्र.सं.
स्था न
ति‍थि‍
संयोजक
अध्य क्षता/उद्घाटन
पोथी लोकार्पण
लेखक/लेखि‍का
लोकार्पण कर्ता
अन्य
83. सखुआ-भपटि‍याही
सार्वजनि‍क स्थाथन- उत्क्र्मि‍त मध्यउ वि‍द्यालयल परि‍सर।
  30.08.2014 नन्द  वि‍लास राय,
फागुलाल साहु,
सूरज नारायण राय ‘सुमन’
बेवस्थार-स्था्नीय वि‍द्वतजन
वि‍शेष सहयोग-
डा. वि‍मल कुमार राय, श्री धीरेन्द्र  कुमार, श्री सूरज नारायण राय, श्री अशोक कुमार राय, श्री सुन्द र लाल साह, मो. रि‍जवान, श्री सि‍याराम साह, श्री शम्भू् सिंह, श्री यादव, श्री उमाकान्तक राय, श्री जगत नारायण राय, श्री ब्रजनन्द,न साह, श्री उमेश साह, श्री सुधीर साह, श्री रामकुमार मण्डुल, श्री सत्यम नारायण सिंह आ श्री लक्ष्मी्  मण्डषल, उमेश मण्डमल तथा श्री गजेन्द्र  ठाकुर।
  अध्य क्ष मण्डजल-डा. वि‍मल कुमार राय, डा. योगेन्द्रा पाठक वि‍योगी, श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल, श्री कमलेश झा आ डा. शि‍व कुमार प्रसाद
 उद- डा. वि‍मल कुमार राय, श्री सूरज नारायण राय, डा. योगेन्दक पाठक वि‍योगी, श्री जगदीश प्रसाद मण्डयल, श्री ओम प्रकाश झा
 संचालन समि‍ति‍- श्री ओम प्रकाश झा, श्री दुर्गानन्दी मण्डमल, श्री राजदेव मण्डलल आ उमेश मण्डाल 261 “सूखल मन तरसल आँखि‍”
    (कवि‍ता संग्रह)साॅफ्ट कौपी
262 “कथा कुसुम”
    (वि‍हनि‍/लघु कथा संग्रह)
 263 “भोँट”
    (नाटक)
264 “पंचैती”
    (पटकथा)
 265 “जाल”
    (पटकथा)
 266 “अपन-बि‍रान”
     (लघु/वि‍हनि‍ कथा संग्रह)
 267 “पतझाड़” 
     (लघु/वि‍हनि‍ कथा संग्रह)
268 “रटनी खढ़” 
     (लघु/वि‍हनि‍ कथा संग्रह)
 269 “बाल-गोपाल” 
     (लघु/वि‍हनि‍ कथा संग्रह)
 270 “लजबि‍जी” 
     (लघु/वि‍हनि‍ कथा संग्रह)
 271 “संत करु खि‍रहरि‍”
    (कारूक जीवनी)
 
272 “कारु खि‍रहरि‍”
  मुन्नी कामत

दुर्गानन्दा मण्डगल


बेचन ठाकुरक
राजदेव मण्डेल

राजदेव मण्डेल

जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल

अयोधी यादव ‘अमर’


अयोधी यादव ‘अमर’ श्री फागुलाल साहु
श्री शम्भुा सौरभ

श्री ब्रजनन्दजन साह
श्री हेम नारायण साहु
श्री शि‍व कुमार मि‍श्र
श्री कमलेश झा

श्री उमेश नारायण कर्ण
श्री फागुलाल साहु
श्री राम कुमार मण्डरल

श्री ओम प्रकाश झा 
श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल

डा. वि‍मल कुमार राय/ डा. योगेन्द्र  पाठक ‘वि‍योगी’

जन सहयोगसँ गोष्ठीँक आयोजन फलस्व रूप जन साधारणक उपस्थिथ‍ति‍।


श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल ऐ गोष्ठी केँ नारी केन्द्रि ‍त लघु कथा संग्रह
“लजवि‍जी”
समरपि‍त केलनि‍।
84. बेरमा
मध्या विद्यालय
परिसर
(बेरमा,मधुबनी) 20.12.2014 शि‍वकुमार मि‍श्र

बेवस्थाम-
स्था्नीय साहित्यमकार एवं साहित्य  प्रेमी अध्यमक्ष मण्डाल-
शिव कुमार प्रसाद,श्या-मानन्द  चौधरी,सच्चि्दानन्दश‘सचिद’।
संचालन समिति-
दुर्गानन्दत मण्डिल,ओम प्रकाश झा,उमेश मण्डडल 
उद्घाटनकर्ता-
श्याामानन्द  चौधरी, जगदीश प्रसाद मण्डाल,पं. सच्चिरदानन्द  मिश्र ‘सचिद’ 273 डीहक जमीन (विहनि/लघु
    कथा संग्रह)
 
274 समरथाइक भूत (लघु कथा
    संग्रह) 
 275 गामक शकल-सूरत (लघु
    कथा संग्रह)
276 अप्पसन-बीरान (लघु कथा
    संग्रह)
277 बाल-गोपाल (लघु कथा
    संग्रह)

 278 लजबिजी (लघु कथा संग्रह)

 279 पतझाड़ (लघु कथा संग्रह)

 280. रटनी खढ़ (दी.क. संग्रह)

281. शिव दर्शन (पद्य)
 


282. अभिलाषा (मैथिली भजनमाला)

283. मैथिली गजल: आगमन ओ
  प्रस्थािन बिंदु (आलोचना 
  संकलन) (सी.डी.)
 284. सखुआवाली (विहनि/लघु
   कथा संग्रह) (सी.डी.)

 285. निर्मल सनेस (विहनि/लघु
   कथा संग्रह) (सी.डी.)

 286. देवघरक प्रसाद (विहनि/लघु
   कथा संग्रह) (सी.डी.)
 


287. कथा बौद्ध सिद्ध मेहथपा-
   (विहनि/लघु कथा संग्रह) (सी.डी.)    ओम प्रकाश झा


जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल


जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल

पं. सच्चिददानन्दच मिश्र

पं. सच्चिददानन्दच मिश्र


सं.सं- गजेन्द्र  ठाकुर,आशीष अनचिन्हा,र

सं.सं- उमेश मण्ड ल


सं.सं- उमेश मण्ड ल


सं.सं- उमेश मण्ड ल


सं.सं- विदेह ग्रुप
            जगदीश प्रसाद मण्डाल, उमेश   नारायण कर्ण,राम विलास साहु
ओम प्रकाश झा,सच्चिादानन्द ‘सचिद’, शम्भु् सौरभ
श्या्मानन्दश चौधरी, अनुप कुमार कश्यकप,राजदेव मण्ड ल‘रमण’
बेचन ठाकुर,फागुलाल साहु,मिहिर झा महादेव, उमेश ना. कर्ण 
संजय कुमार मण्डरल, सूर्य नारायण कामत (सूरज कामत),शम्भुस सौरभ, शिव कुमार प्रसाद
बमभोली झा,दुर्गानन्दो मण्डलल,शिव कुमार प्रसाद, गांधी प्रसाद (सरपंच)
ओम प्रकाश झा,श्या मानन्दा चौधरी, राम विलास साहु,नन्दर विलास राय
अरविन्दा चौधरी,अनुपकुमार कश्युप,कपिलेश्वर राउत,मो. गुल हसन
ओम प्रकाश झा,शम्भु  सौरभ, शिव कुमार प्रसाद,कपिलेश्वर राउत
श्याशमानन्द‍ चौधरी, बेचन ठाकुर (सरिसव पाही)

श्री जगदीश प्रसाद मण्डालश्री ओम प्रकाश झा


डा. शिव कुमार प्रसाद

श्री राजदेव मण्ड ल ‘रमण’

श्री कपिलेश्वर राउत
  अन्य -
जन सहयोगसँ गोष्ठीँक आयोजन फलस्व रूप जन साधारणक उपस्थिथ‍ति‍।

क्र.सं.
 
स्था न
ति‍थि‍
संयोजक/आयोजक
अध्य क्षता/उद्घाटन
पोथी लोकार्पण
लेखक/लेखि‍का
लोकार्पण कर्ता
अन्य

85.
भागलपुर

‘श्या म कुंज’
(द्वारिकापुरी
भागलपुर)
04.04.2015
ओम प्रकाश झा जगदीश प्रसाद मण्डाल, डा. प्रेम शंकर सिंह, श्री डा. केष्कार ठाकुर, श्री विवेकानन्दा झा‘बीनू’ श्री राजदेव मण्डकल,श्री श्याटमानन्द  चौधरी।
संचालन समिति-
श्री दुगानन्दल मण्डरल, श्री पंकज कुमार झा एवं उमेश मण्ड‍ल।
  288. अपन मन अपन धन (लघु कथा संग्रह)
 289. उकड़ू समय (लघु कथा संग्रह) जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल डा. केष्क र ठाकुर
डा. प्रेम शंकर सिंह 1.अपन मन अपन धन
(लघुकथा संग्रह)
2.उकड़ू समय-
(लघुकथा संग्रह)
3.मिथि-मालिनी
(वार्षिक पत्रिका)
ऐ तीनू पोथीक पचास-पचास प्रति नि:शुल्कु वितरण कएल गेल...।
 

86.
लकसेना
उनमुक्तए आश्रमक
गांधी सभा कक्ष
जिला- मधुबनी
20.06.2015
राजदेव मण्डेल‘रमण’ उ- डॉ. खुशीलाल मण्डसल, डॉ. योगेन्द्रच पाठक‘वियोगी’, श्री भोगेन्द्रर यादव‘भाष्कीर’, श्री कमलेश झा।
अ- श्री दुर्गानन्दी मण्डोल (बनरझूला), डॉ. योगेन्द्रश पाठक‘वियोगी’, श्री जगदीश प्रसाद मण्डबल। 290. पसेनाक धरम (ल.क. संग्रह)
  291. मधुमाछी (लघु कथा संग्रह) जगदीश प्रसाद मण्डाल

जगदीश प्रसाद मण्डाल डॉ. खुशीलाल मण्डलल
डॉ. योगेन्द्र, पाठक ‘वियोगी’ श्री जगदीश प्रसाद मण्डालक दूटा लघु कथा संग्रह, जे ऐ गोष्ठीरमे लोकार्पित भेल तेकर पचास-पचास प्रति नि:शुल्कु वितरण कएल गेल तथा डॉ रंगनाथ दिवाकरक लघु कथा संग्रह- ‘भखरैत नील रंग’, सेहो किछु कथाकारकेँ देल गेलनि।
87. श्यािमा रेसिडेन्सील कॉम
विवाह हॉल
(एस.बी.आइ. केम्पसस)
निर्मली (सुपौल) 19.09.2015 संयोजक. उमेश मण्ड ल,आयोजक: निर्मलीक स्थामनीय   साहित्यै प्रेमी अा साहित्यतकार।विशेष सहयोग: श्री सत्य‍ नारायण प्रसाद साहु,श्री नारायण प्रसाद सिंह,श्री पिंकु पंसारी, श्री राम प्रकाश साहु, श्री प्रभाष कुमार कामत, श्री देवेश कुमार सिंह, श्री मनोज कुमार शर्मा, श्री रामनाथ गुप्ता , श्री राम लखन भण्डाणरी, श्री अखिलेश चौधरी, श्री राम सुन्द्रमर साहु, प्रो. धीरेन्द्रस कुमार तथा डॉ. विमल कुमार राय। श्री विनोद कुमार, श्री सुरेन्द्रर प्रसाद यादव, श्री सुरेश महतो। उद्धाटन : संयुक्ती रूपे- डॉ. दुर्गा प्रसाद साहू, डॉ. राम अशीष सिंह, डॉ. विमल कुमार राय, श्री सुशील कुमार, श्री सत्य  नारायण प्रसाद साहु, श्रीमती आशा देवी तथा प्रो. विलम कुमार राय।
 अध्य क्ष मण्डतल- श्री नन्दं विलास राय, श्री कपिलेश्वलर राउत, श्री राम विलास साहु,प्रो. हेम नारायण साहु।
स्वासगत गीत : रामदेव प्रसाद मण्डसल‘झारूदार’।
स्वासगत भाषण : डॉ शिव कुमार प्रसाद, डॉ श्री मोहन झा।      292. गुड़ा खुद्दीक रोटी (कथा)
 293. फलहार (कथा संग्रह)
 294.लजबिजी(अगिला संस्क्रण)
 295. गामक शकल-सूरत (कथा)
 296. जाल (पटकथा)      जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
राजदेव मण्डेल   
  डॉ. दुर्गा प्रसाद साहू
डॉ. राम अशीष सिंह
श्रीमती आशा देवी
प्रो. धीरेन्द्रर कुमार राय
डॉ. विमल कुमार राय श्री जगदीश प्रसाद मण्डालक चारू पोथी जे आइ लोकार्पण भेल तेकर पचास-पचास प्रति संयोजक अपना दिससँ वितरण केलैन
 

88. मध्य  विद्यालय- डखराम (बेनीपुर) 30.01.2016 आयोजक : श्री अमर नाथ झा
संयोजक : कमलेश झा उद्धाटन : श्री जगदीश प्रसाद मण्डाल, डॉ. शिव कुमार प्रसाद, श्री राजदेश मण्डेल,फागु लाल साहु,उमेश पासवान,शारदा नन्दग सिंह, नन्द  विलास राय,उमेश नारायण कर्ण।
स्वासगत गीत : राधाकान्तस मण्ड्ल 297. ठूठ गाछ (उपन्याधस)
  298. एगच्छाछ आमक गाछ (कथा)    जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल सम्मिदलित रूपे अर्थात् गोष्ठीरमे पहुँचल सबहक द्वारा श्री जगदीश प्रसाद मण्डालक ‘खसैत गाछ’(लघु कथा संग्रह) आ ठूठ गाछ (उपन्यातसक) पचास-पचास कॉपी वितरण लेखक अपना दिससँ केलैन। 
89. लौकही
स्थाीन: सूर्य प्रसाद उच्चा विद्यालय-लौकही 26.03.2016 संयोजक : उमेश पासवान एवं प्रेम कुमार साहु उद्धाटन: श्री रामचन्द्र  चौपाल,श्री राजदेव मण्डशल ‘रमण’,श्री लक्ष्मीद ना. सिंह, शम्भूल सौरभ, 
अध्येक्ष मण्डलल: श्री ज्रदीश प्रसाद मण्डेल, रवि कुमार एवं शम्भूी सौरभ, राजदेव मण्डमल।
मंच संचालन : श्री उमेश मण्डशल, श्री नन्दस विलास राय, श्री दुर्गानन्दर मण्डसल। 299. चन्द्रसमणि (काव्यग संग्रह)
 300. शुभचिन्त‍क (ल.क. संग्रह) उमेश पासवान
जगदीश प्रसाद मण्डाल सम्मिदलित रूपे
सम्मिदलित रूपे

उमेश पासवानक पोथी‘चन्द्ररमणि’ एवं जगदीश प्रसाद मण्डालक पोथी :‘शुभचिन्तीक’ सए-सए कौपी वितरण।

90. लक्ष्मीतनियाँ
(मधुबनी) 18.06.2016 संयोजक : राम विलास साहु
आयोजक : लक्ष्मीबनियाँ गामक सम्त्ामक साहित्यक प्रेमी। उद्घाटन: 
  301. गाछपर सँ खसला (क.संग्रह)
 302. डभियाएल गाम (क. संग्रह)
  303. अंकुर (क.संग्रह)    जगदीश प्रसाद मण्डाल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
राम विलास साहु

  सम्मि लित रूपे
सम्मि लित रूपे
सम्मि लित रूपे
91. गोधनपुर
(मिथिला दीपसँ उत्तर) जिला- मधुबनी 24.9.2016
  संयोजक : दुर्गानन्दर मण्डगल उद्धाटन:
अध्याक्ष मण्डाल:
मंच संचालन : 304. कथा कुसुम (क. संग्रह)
 303. गुलेती दास (क. संग्रह) दुर्गानन्द  मण्डगल
जगदीश प्रसाद मण्डाल
     No comments:

Post a Comment